Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên dương có năm chữ số khác nhau, biết rằng các chữ số khác 0

Có bao nhiêu số nguyên dương có năm chữ số khác nhau, biết rằng các chữ số khác 0

  1. 15120

  2. 115120

  3. 11200

  4. 15000 .

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 15120 Gọi số cần tìm là a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 , các chữ số khác nhau và khác 0 Nên số cần tìm được tạo từ 9 chữ số 1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9 Số các chữ số cần tìm là A 9 5 = 9.8.7.6.5 = 15120

ĐÁP ÁN A. 15120 

Gọi số cần tìm là a1a2 a3 a4 a5 , các chữ số khác nhau và khác 0 Nên số cần tìm được tạo từ 9 chữ số 1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9

Số các chữ số cần tìm là A95= 9.8.7.6.5=15120 

2

Câu hỏi tương tự

Cho tập X = 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 7 " src="data:image/jpeg;charset=utf-8;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAtwAAABYCAYAAADGFyCOAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAABGJhU0UAAABFxpIngQAAGx1JREFUeNrtXQ+EVssbfmUlSS...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG