Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số gồm 9 chữ số có hai chữ số 6, bốn chữ số 7, số 3, 4, 5

Có bao nhiêu số gồm 9 chữ số có hai chữ số 6, bốn chữ số 7, số 3, 4, 5

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cách chọn là một hoán vị lặp nên có 2 ! .4 ! 9 ! ​ = 7560

Số cách chọn là một hoán vị lặp nên có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có số hạng đầu u 1 ​ = 2 và công sai d=-7. Giá trị u 6 ​ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG