Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số có ba chữ số dạng ab c với a , b , c ∈ { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 } sao cho a < b< c

Có bao nhiêu số có ba chữ số dạng  với  sao cho a < b< c
  1. 210

  2. 150

  3. 70

  4. 35

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 35 Số cần tìm dạng 12 c có: 5 số. Số cần tìm dạng 13 c có: 4 số. Số cần tìm dạng 14 c có: 3 số. Số cần tìm dạng 15 c có: 2 số. Số cần tìm dạng 16 c có: 1 số. Số cần tìm dạng 23 c có: 4 số. Số cần tìm dạng 24 c có: 3 số. Số cần tìm dạng 25 c có: 2 số. Số cần tìm dạng 26 c có: 1 số. Số cần tìm dạng 34 c có: 3 số. Số cần tìm dạng 35 c có: 2 số. Số cần tìm dạng 36 c có: 1 số. Số cần tìm dạng 45 c có: 2 số. Số cần tìm dạng 46 c có: 1 số. Số cần tìm dạng 567 có: 1 số. Vậy: Theo quy tắc cộng có 35 số.

ĐÁP ÁN D. 35

Số cần tìm dạng 12c có: 5 số.


Số cần tìm dạng 13c có: 4 số.

Số cần tìm dạng 14c có: 3 số.

Số cần tìm dạng 15c có: 2 số.

Số cần tìm dạng 16c có: 1 số.

Số cần tìm dạng 23c có: 4 số.

Số cần tìm dạng 24c có: 3 số.

Số cần tìm dạng 25c có: 2 số.

Số cần tìm dạng 26c có: 1 số.

Số cần tìm dạng 34c có: 3 số.

Số cần tìm dạng 35c có: 2 số.

Số cần tìm dạng 36c có: 1 số.

Số cần tìm dạng 45c có: 2 số.

Số cần tìm dạng 46c có: 1 số.

Số cần tìm dạng 567 có: 1 số. Vậy: Theo quy tắc cộng có 35 số.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập X = 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 7 " src="data:image/jpeg;charset=utf-8;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAtwAAABYCAYAAADGFyCOAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAABGJhU0UAAABFxpIngQAAGx1JREFUeNrtXQ+EVssbfmUlSS...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG