Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu lưới đa giác trong số các lưới dưới đây có thể gấp lại tạo thành mô hình một khối lập phương?

Có bao nhiêu lưới đa giác trong số các lưới dưới đây có thể gấp lại tạo thành mô hình một khối lập phương?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. 4 Cả 4 hình trên đều lắp ghép ra được khối lập phương.

Đáp án đúng là D. 4

Cả 4 hình trên đều lắp ghép ra được khối lập phương. 

3

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG