Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C ó bao nhi ê u kh ẳ ng đị nh ĐÚNG trong c á c kh ẳ ng đị nh d ướ i đâ y? (a) C á c đ i ể m bi ể u di ễ n s ố th ự c n ằ m tr ê n tr ụ c Oy trong m ặ t ph ẳ ng (Oxy). (b) C á c đ i ể m bi ể u di ễ n s ố ả o n ằ m tr ê n tr ụ c Oy trong m ặ t ph ẳ ng (Oxy). (c) C á c đ i ể m bi ể u di ễ n s ố th ự c n ằ m tr ê n tr ụ c Ox trong m ặ t ph ẳ ng (Oxy). (d) C á c đ i ể m bi ể u di ễ n s ố ả o n ằ m tr ê n tr ụ c Ox trong m ặ t ph ẳ ng (Oxy).

Có bao nhiêu khng định ĐÚNG  trong các khng định dưới đây?

(a) Các đim biu din s thc nm trên trc Oy trong mt phng (Oxy).
(b) Các đim biu din s o nm trên trc Oy trong mt phng (Oxy).
(c) Các đim biu din s thc nm trên trc Ox trong mt phng (Oxy).
(d) Các đim biu din s o nm trên trc Ox trong mt phng (Oxy).

 

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. 1

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C á c đ i ể m bi ể u di ễ n s ố th ự c z= a c ó t ọ a độ (a;0)⇒ n ằ m tr ê n tr ụ c Ox . C á c đ i ể m bi ể u di ễ n s ố ả o z=ib c ó t ọ a độ (0;b)⇒ n ằ m tr ê n tr ụ c Oy . ⇒ (a), (d) sai; (b), (c) đú ng ⇒ Ch ọ̀ n (C).

Các đim biu din s thc z= a có ta độ (a;0)⇒ nm trên trc Ox.
Các đim biu din s o z=ib có ta độ (0;b)⇒ nm trên trc Oy.  (a), (d) sai; (b), (c) đúng  Chọ̀n (C).

2

Câu hỏi tương tự

Cho s ố ph ứ c z = ( 3 − 2 i ) 2 + ( 2 + i ) 3 . C ó bao nhi ê u kh ẳ ng đị nh SAI trong c á c kh ẳ ng đị nh d ướ i đâ y? (a) Ph ẩ n th ự c c ủ a z l à 7 . (b) Ph ẩ n ả o c ủ a z l à - 1 . (c) S ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG