Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu hàm số trong các hàm số sau đây đồng biến trên tập xác định của nó: y = sin x , y = 201 9 x , y = lo g 2 ​ ( x 2 + 1 ) ,

Có bao nhiêu hàm số trong các hàm số sau đây đồng biến trên tập xác định của nó: size 16px y size 16px equals size 16px x to the power of size 16px 5 size 16px plus size 16px x to the power of size 16px 4 size 16px minus size 16px 3 size 16px x to the power of size 16px 2 size 16px plus size 16px 10 size 16px x size 16px minus size 16px 3

  1. 4

  2. 3

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = sin x không đồng biến trên tập xác định. Xét hàm số y = 201 9 x có tập xác định D = R , y ′ = 201 9 x . ln 2019 , ∀ x ∈ R . Do đó hàm số đồng biến trên tập xác định Xét hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 + 1 ) có tập xác định D = R , y ′ = ln 2. ( x 2 + 1 ) 2 x ​ , y ′ < 0∀ x ∈ ( − ∞ ; 0 ) , y ′ > 0∀ x ∈ ( 0 ; + ∞ ) ⇒ Hàm số nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; 0 ) và nghịch biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) Xét hàm số y ′ = ( 2 x 2 + x ) 2 + ( x 2 − 1 ) 2 + ( x − 3 ) 2 ≥ 0 , ∀ x ∈ R Do đó hàm số đồng biến trên tập xác định. Vậy có 2 hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.

Xét hàm số  không đồng biến trên tập xác định.

Xét hàm số  có tập xác định , .

Do đó hàm số đồng biến trên tập xác định

Xét hàm số  có tập xác định 

Hàm số nghịch biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng 

Xét hàm số size 16px y size 16px equals size 16px x to the power of size 16px 5 size 16px plus size 16px x to the power of size 16px 4 size 16px minus size 16px 3 size 16px x to the power of size 16px 2 size 16px plus size 16px 10 size 16px x size 16px minus size 16px 3

Do đó hàm số đồng biến trên tập xác định.

Vậy có 2 hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG