Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn x 2 (x – 2) = 3x(x – 2) A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn x2(x – 2) = 3x(x – 2)

A. 1            

B. 2            

C. 3            

D. 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Vậy có 3 giá trị x thỏa mãn điều kiện đề bài x = 2; x = 0; x = 3. Đáp án cần chọn là: C. 3

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung có đáp án

Vậy có 3 giá trị x thỏa mãn điều kiện đề bài x = 2; x = 0; x = 3.

Đáp án cần chọn là: C. 3

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5 x − 10 y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG