Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn open parentheses 2 x plus 1 close parentheses squared minus 4 open parentheses x plus 3 close parentheses squared equals 0 

A. 0            

B. 1            

C. 2            

D. 3

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Ta có: Vậy có một giá trị của x thỏa mãn yêu cầu.

Đáp án đúng là B.

Ta có:

open parentheses 2 x plus 1 close parentheses squared minus 4 open parentheses x plus 3 close parentheses squared equals 0

left right double arrow open parentheses 2 x close parentheses squared plus 2.2 x.1 plus 1 squared minus 4 open parentheses x squared plus 6 x plus 9 close parentheses 

left right double arrow 4 x squared plus 4 x plus 1 minus 4 x squared minus 24 x minus 36 equals 0 

left right double arrow negative 20 x equals 35 

left right double arrow x equals negative 7 over 4. 

Vậy có một giá trị của x thỏa mãn yêu cầu.

2

Câu hỏi tương tự

Biểu thức bằng A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG