Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn 5(2x – 5) = x(2x – 5) A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn 5(2x – 5) = x(2x – 5)

A. 1            

B. 2            

C. 3            

D. 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: B. 2

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung có đáp án

Đáp án cần chọn là: B. 2 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức ( 3 a + 1 ) 2 − 4 ( a − 2 ) 2 thành nhân tử ta được

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG