Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn 2(x + 3) – x 2 – 3x = 0 A. 0 B. 2 C. 1 D. 3

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn 2(x + 3) – x2 – 3x = 0

A. 0            

B. 2            

C. 1            

D. 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải 2(x + 3) – x 2 – 3x = 0 ⇔ 2(x + 3) – x 2 – 3x = 0 ⇔ 2(x + 3) – (x 2 + 3x) = 0 ⇔ 2(x + 3) – x(x + 3) = 0 ⇔ (2 – x)(x + 3) = 0 Vậy có hai giá trị x thỏa mãn Đáp án cần chọn là: B. 2

Lời giải

2(x + 3) – x2 – 3x = 0

⇔ 2(x + 3) – x2 – 3x = 0

⇔ 2(x + 3) – (x2 + 3x) = 0

⇔ 2(x + 3) – x(x + 3) = 0

⇔ (2 – x)(x + 3) = 0

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp có đáp án

Vậy có hai giá trị x thỏa mãn

Đáp án cần chọn là: B. 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số x, y, z đôi một khác nhau và thỏa mãn điều kiện: x + y + z = 0 .Tính giá trị của biểu thức: P = 2 x y 2 + 2 y z 2 + 2 z x 2 + 3 x yz 2018 ( x − y ) ( y − z ) ( z − x ) ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG