Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y= x 3 − 3 x 2 − m x + 4 có hai điểm cực trị thuộc khoảng (-3;3)?

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y= có hai điểm cực trị thuộc khoảng (-3;3)?

  1. 13

  2. 10

  3. 12

  4. 11

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y= x 3 − 3 x 2 − m x + 4 (1) y'= 3 x 2 − 6 x − m Xét: g(x)= 3 x 2 − 6 x − m Hàm số (1) có hai cực trị thuộc khoảng (-3;3) khi g(x)=0 có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng (-3;3) Ta có: g(x)=0 ⇔ 3 x 2 − 6 x − m =0 ⇔ 3 x 2 − 6 x = m Xét: h(x)= 3 x 2 − 6 x ⇒ h'(x)=6x-6 cho h'(x)=0 ⇔ x=1 Bảng biến thiên: Dựa vào bảng biến thiên, ta có m ∈ (-3;9) Vậy có 11 giá trị nguyên của m

Ta có y=(1)

y'=

Xét:  g(x)=

Hàm số (1) có hai cực trị thuộc khoảng (-3;3) khi g(x)=0 có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng (-3;3)

Ta có: g(x)=0=0

Xét:  h(x)=h'(x)=6x-6 cho h'(x)=0x=1

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên, ta có m(-3;9) Vậy có 11 giá trị nguyên của m

5

Câu hỏi tương tự

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. B. C. D.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG