Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số y = x 3 + m x − 5 x 2 1 ​ đồng biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số  đồng biến trên khoảng ?

  1. 0

  2. 4

  3. 5

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Hàm số y = x 3 + m x − 5 x 2 1 ​ đồng biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) khi và chỉ khi y ′ = 3 x 2 + m + 5 x 3 2 ​ > 0 ∀ x > 0 ⇔ m > − 3 x 2 − 5 x 3 2 ​ ∀ x > 0 ⇔ m > ( 0 ; + ∞ ) ma x ​ { − 3 x 2 − 5 x 3 2 ​ } mà ⇔ − 3 x 2 − 5 x 3 2 ​ < 0 ∀ x > 0 nên không có giá trị nguyên âm nào của tham số m để thỏa mãn bài ra.

Chọn A

Hàm số  đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi

 

nên không có giá trị nguyên âm nào của tham số m để thỏa mãn bài ra.

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG