Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y = x − m x − 8 ​ đồng biến trên những khoảng xác định của nó?

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số  đồng biến trên những khoảng xác định của nó?

  1. 7.

  2. 9.

  3. 8.

  4. 6.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Tập xác định của hàm số D = R \ { m } ; y ′ = ( x − m ) 2 8 − m ​ . Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định ⇔ y ′ > 0 , ∀ x  = m ⇔ 8 − m > 0 ⇔ m < 8. Vậy có 7 giá trị nguyên dương của m là 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7.

Chọn A

Tập xác định của hàm số 

Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định 

Vậy có 7 giá trị nguyên dương của m là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG