Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C ó bao nhi ê u gi á tr ị nguy ê n d ươ ng c ủ a tham s ố m để đồ th ị h à m s ố y = x 4 − 4 x 2 + m − 2 c ắ t tr ụ c ho à nh t ạ i b ố n đ i ể m ph â n bi ệ t ?

Có bao nhiêu giá tr nguyên dương ca tham s m để đồ th hàm s  ct trc hoành ti bn đim phân bit ?

  1. 3

  2. 4

  3. 2

  4. Vô s

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số y = x 4 − 4 x 2 − 2 và đường thẳng y=-m. Xét hàm số y = x 4 − 4 x 2 − 2 . y ′ = 4 x 3 − 8 x , y ′ = 0 ⇔ [ x = 0 x = ± 2 ​ ​ Bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên suy ra phương trình có bốn nghiệm phân biệt khi − 6 < − m < − 2 ⇔ 6 > m > 2 . V ậ y c ó 3 gi á tr ị nguy ê n c ủ a tham s ố m th ỏ a y ê u c ầ u b à i to á n. ⇒ Chọn đáp án A

Phương trình hoành độ giao điểm
Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng y=-m.
Xét hàm số .

Bảng biến thiên:


Từ bảng biến thiên suy ra phương trình có bốn nghiệm phân biệt khi .

Vy có 3 giá tr nguyên ca tham s m tha yêu cu bài toán.

 Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S lên cạnh AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH Tính theo a t...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG