Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m nhỏ hơn 2018 để hàm số nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 3.

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m nhỏ hơn 2018 để hàm số y equals 2 x cubed plus 3 left parenthesis m minus 1 right parenthesis x squared plus 6 left parenthesis m minus 2 right parenthesis x plus 3 nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 3.

  1. 2009

  2. 2010

  3. 2011

  4. 2012

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nếu thì nên hàm số đồng biến trên R ( không thỏa mãn). Nếu thì phương trình luôn có nghiệm phân biệt nên hàm số nghịch biến có hai điểm cực trị và nó nghịch biến trong khoảng hai điểm đó. Hàm số nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 3 Vậy Mà m nguyên dương và nhỏ hơn 2018 nên hay có 2017 – 7 + 1 = 2011 số m thỏa mãn.

y equals 2 x cubed plus 3 left parenthesis m minus 1 right parenthesis x squared plus 6 left parenthesis m minus 2 right parenthesis x plus 3 rightwards double arrow y apostrophe equals 6 x squared plus 6 left parenthesis m minus 1 right parenthesis plus 6 left parenthesis m minus 2 right parenthesis equals 6 open square brackets x squared plus left parenthesis m minus 1 right parenthesis x plus m minus 2 close square brackets y apostrophe equals 0 left right double arrow x squared plus left parenthesis m minus 1 right parenthesis x plus m minus 2 equals 0 left right double arrow space left square bracket table row cell x equals negative 1 equals x subscript 1 end cell row cell x equals 2 minus m equals x subscript 2 end cell end table

Nếu negative 1 equals 2 minus m left right double arrow m equals 3 thì y apostrophe equals 6 left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared greater or equal than 0 comma space for all x element of straight real numbers nên hàm số đồng biến trên R ( không thỏa mãn).
Nếu m not equal to 3 thì y apostrophe equals 0 phương trình luôn có nghiệm phân biệt nên hàm số nghịch biến có hai điểm cực trị và nó nghịch biến trong khoảng hai điểm đó.
Hàm số nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 3

left right double arrow open vertical bar x subscript 1 minus x subscript 2 close vertical bar greater than 3 left right double arrow open vertical bar negative 1 minus 2 plus m close vertical bar greater than 3 left right double arrow open vertical bar m minus 3 close vertical bar greater than 3 left right double arrow space left square bracket table row cell m minus 3 greater than 3 end cell row cell m minus 3 less than negative 3 end cell end table left right double arrow left square bracket table row cell m greater than 6 end cell row cell m less than 0 end cell end table

Vậy m element of left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis space union space left parenthesis 6 semicolon plus infinity right parenthesis

Mà m nguyên dương và nhỏ hơn 2018 nên m element of open curly brackets 7 semicolon 8 semicolon... semicolon 2017 close curly brackets  hay có 2017 – 7 + 1 = 2011 số m thỏa mãn.
 

2

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng xác định ? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG