Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = ∣ ∣ ​ 3 x 4 − 4 x 3 − 12 x 2 + m ∣ ∣ ​ có 7 điểm cực trị ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số  có 7 điểm
cực trị ?
 

  1. 3

  2. 5

  3. 6

  4. 4

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Từ bảng biến thiên, để hàm số đã cho có 7 cực trị thì { m − 5 < 0 m > 0 ​ ⇔ 0 < m < 5 Vì m nguyên nên các giá trị cần tìm của m là m ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 4 } Vậy có 4 giá trị nguyên cần tìm của m.

Đáp án D

Từ bảng biến thiên, để hàm số đã cho có 7 cực trị thì 

Vì m nguyên nên các giá trị cần tìm của m là 

Vậy có 4 giá trị nguyên cần tìm của m.
 

1

Câu hỏi tương tự

Nhà Cường, Bình, An và trường học cùng nằm trên 1 đường thẳng. Nhà Bình và An đến trường theo cùng 1 chiều, nhà Cường đi đến trường thì ngược chiều so với nhà An và Bình. Biết nhà An đến trường là 5km...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG