Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên để hàm số có tập xác định là ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên open square brackets negative 2018 semicolon 2018 close square brackets để hàm số y equals ln open parentheses x squared minus 2 x minus m plus 1 close parentheses có tập xác định là straight real numbers ?
 

  1. 2019

  2. 2017

  3. 2018

  4. 1009

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có tập xác định là khi và chỉ khi: Kết hợp với điều kiện m nguyên thuộc ta có 2018 giá trị của m .

Hàm số y equals ln open parentheses x squared minus 2 x minus m plus 1 close parentheses  có tập xác định là straight real numbers  khi và chỉ khi:

 x squared minus 2 x minus m plus 1 greater than 0 comma for all x element of straight real numbers left right double arrow increment apostrophe less than 0 left right double arrow 1 plus m minus 1 less than 0 left right double arrow m less than 0

Kết hợp với điều kiện m  nguyên thuộc open square brackets negative 2018 semicolon 2018 close square brackets  ta có 2018 giá trị của m .

2

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG