Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = ∣ ∣ ​ x 4 − 8 x 3 + 18 x 2 + m ∣ ∣ ​ có 3 điểm cực trị?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số có 3 điểm cực trị?

  1. 1

  2. vô số

  3. 2

  4. không có

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét f ( x ) = x 4 − 8 x 3 + 18 x 2 + m Giải . Bảng biến thiên Nếu m ≥ 0 thì hàm số y = ∣ f ( x ) ∣ = f ( x ) có 1 điểm cực trị. Nếu m < 0 thì hàm số đồ thị hàm số y = f ( x ) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt. Từ đồ thị hàm số y = f ( x ) suy ra đồ thị hàm số y = ∣ f ( x ) ∣ , ta thấy hàm số y = ∣ f ( x ) ∣ có 3 điểm cực trị Vậy có vô số giá trị nguyên của m để hàm số đã cho có 3 điểm cực tri. Chọn đáp án B

Xét not stretchy rightwards double arrow straight f to the power of straight prime left parenthesis straight x right parenthesis equals 4 straight x cubed minus 24 straight x squared plus 36 straight x equals 4 straight x open parentheses straight x squared minus 6 straight x plus 9 close parentheses equals 4 straight x left parenthesis straight x minus 3 right parenthesis squared

Giải straight f to the power of straight prime left parenthesis straight x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight x equals 0 end cell row cell straight x equals 3 end cell end table close. Bảng biến thiên

Nếu thì hàm số có 1 điểm cực trị.

Nếu thì hàm số đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt. Từ đồ thị hàm số suy ra đồ thị hàm số , ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị

Vậy có vô số giá trị nguyên của m để hàm số đã cho có 3 điểm cực tri.

Chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ các đỉnh B và C của tam giác ABC, biết đỉnh A(-1;-3), trong tậm G(4;-2) và trung trực cạnh AB có phương trình 3 x + 2 y − 4 = 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG