Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên để hàm số có tập xác định là ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên begin mathsize 18px style open square brackets negative 2018 semicolon 2018 close square brackets end style để hàm số begin mathsize 18px style y equals ln left parenthesis x squared minus 2 x minus m plus 1 right parenthesis end style có tập xác định là begin mathsize 18px style straight real numbers end style ?

  1. 2019

  2. 2017

  3. 2018

  4. 1009

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có tập xác định là khi và chỉ khi: Kết hợp với điều kiện m nguyên thuộc ta có 2018 giá trị của m .

Hàm số begin mathsize 18px style y equals ln left parenthesis x squared minus 2 x minus m plus 1 right parenthesis end style có tập xác định là begin mathsize 18px style straight real numbers end style khi và chỉ khi:

Error converting from MathML to accessible text.

Kết hợp với điều kiện m nguyên thuộc begin mathsize 18px style open square brackets negative 2018 semicolon 2018 close square brackets end style  ta có 2018 giá trị của m .

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp các giá trị của x đểbiểu thức có nghĩa là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG