Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn để hàm số đồng biến trên khoảng .

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m  thuộc đoạn begin mathsize 16px style open square brackets negative 2018 semicolon 2018 close square brackets end style  để hàm số begin mathsize 16px style y equals f left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses x plus 1 close parentheses ln x plus open parentheses 2 minus m close parentheses x end style  đồng biến trên khoảng begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon space e squared close parentheses end style .

  1. 2016

  2. 2022

  3. 2014

  4. 2023

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên : Dựa vào bảng biến thiên suy ra với mọi . Từ đó suy ra . Vậy có 2023giá trị của m thỏa mãn.

Bảng biến thiên :

Dựa vào bảng biến thiên suy ra begin mathsize 16px style g left parenthesis x right parenthesis greater or equal than 4 end style  với mọi begin mathsize 16px style x element of open parentheses 0 semicolon space e squared close parentheses end style .

Từ đó suy ra begin mathsize 16px style negative 2018 less or equal than m less or equal than 4 end style .

Vậy có 2023 giá trị của m thỏa mãn.

5

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG