Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tập nghiệm của bất phương trình chứa đúng hai số nguyên?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham

số m để tập nghiệm của bất phương trình ln open parentheses x squared plus 2 x plus m close parentheses minus 2 ln open parentheses 2 x minus 1 close parentheses greater than 0 chứa đúng hai số nguyên?

  1. 10

  2. 3

  3. 4

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

m > 3x 2 - 6x +1 với x > Đồ thị

left right double arrow m > 3x2 - 6x +1 với x > 1 half

 Đồ thị

                                     

 

5

Câu hỏi tương tự

Cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG