Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ∈ [ − 2018 ; 2018 ] để hàm số y = x 2 + 1 ​ − m x − 1 đồng biến trên ( − ∞ ; + ∞ )

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên 

  1. 2017

  2. 2019

  3. 2020

  4. 2018

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình lo g ( 10 x ) . lo g ( 10 x ​ ) = 3 bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG