Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m ∈ ( − 15 ; 15 ) sao cho hàm số y = tan x − m tan x − 10 ​ đồng biến trên khoảng ( 0 ; 4 π ​ ) ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho hàm số  đồng biến trên khoảng ?

  1. 20

  2. 9

  3. 10

  4. 29

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc năm f ( x ) Hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( 7 − 2 x ) + ( x − 1 ) 2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG