Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng để hàm số sau có tập xác định là

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng begin mathsize 16px style open parentheses negative 2019 semicolon 2019 close parentheses end style để hàm số sau có tập xác định là begin mathsize 16px style D equals straight real numbers end style

begin mathsize 16px style y equals x plus m square root of x squared plus 2 left parenthesis m plus 1 right parenthesis x plus m squared plus 2 m plus 4 end root plus log subscript 2 open parentheses x minus m plus square root of 2 x squared plus 1 end root close parentheses end style

  1. 2020

  2. 2021

  3. 2018

  4. 2019

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định với mọi thì: Ta có: Xét hàm số Từ bảng biến thiên ta thấy để: , Kết hợp điều kiện: { m ∈ Z m ∈ ( − 2019 , 2019 ) ​ Kết luận: có 2019 giá trị của m thỏa mãn bài toán.

Hàm số xác định với mọi begin mathsize 18px style x element of straight real numbers end style thì:

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared plus 2 left parenthesis m plus 1 right parenthesis x plus m squared plus 2 m plus 4 greater or equal than 0 end cell row cell x minus m plus square root of 2 x squared plus 1 end root greater than 0 end cell end table close l u ô n space x element of straight real numbers

Ta có: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared plus 2 left parenthesis m plus 1 right parenthesis x plus m squared plus 2 m plus 4 greater or equal than 0 end cell row cell x minus m plus square root of 2 x squared plus 1 end root greater than 0 end cell end table close l u ô n space x element of straight real numbers

x squared plus 2 left parenthesis m plus 1 right parenthesis x plus m squared plus 2 m plus 4 equals open square brackets x plus open parentheses m plus 1 close parentheses close square brackets squared plus 3 greater than 0 comma space for all x element of straight real numbers

x minus m plus square root of 2 x squared plus 1 end root greater than 0 comma space for all x element of straight real numbers left right double arrow x plus square root of 2 x squared plus 1 end root greater than m comma space for all x element of straight real numbers

Xét hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals x plus square root of 2 x squared plus 1 end root space v ớ i space x element of straight real numbers

Từ bảng biến thiên ta thấy để: begin mathsize 16px style x plus square root of 2 x squared plus 1 end root greater than m end stylebegin mathsize 16px style for all x element of straight real numbers end style begin mathsize 16px style left right double arrow fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction greater than m end style

Kết hợp điều kiện: 

Kết luận: có 2019 giá trị của m  thỏa mãn bài toán.

 

 

3

Câu hỏi tương tự

Hàm số và có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đường thẳng y=3 cắt đồ thị tại cácđiểm có hoành độ . Biết rằng , giá trị của bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG