Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của mđể phương trình 9. 3 2 x − m ( 4 4 x 2 + 2 x + 1 ​ + 3 m + 3 ) . 3 x + 1 = 0 có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình  có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.
 

  1. Vô số

  2. 3

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Đặt t = x + 1 , phương trình (1) thành : Bài toán trở thành tìm số giá trị nguyên của m để phương trình (2) có đúng 3 nghiệm thực phân biệt. Nhận xét : Nếu t 0 ​ là một nghiệm của phương trình (2) thì − t 0 ​ cũng là một nghiệm của phương trình (2). Do đó điều kiện cần để phương trình (2) có đúng 3 nghiệm thực phân biệt là phương trình (2) có nghiệm t=0 Với t=0 thay vào phương trình (2), ta có : Thử lại : +) Với m = − 2 , phương trình (2) thành 3 t + 3 t 1 ​ + 3 2 ​ ( 4 ∣ t ∣ ​ − 3 ) = 0 Ta có : 3 t + 3 t 1 ​ ≥ 2 , ∀ t ∈ R và 3 2 ​ ( 4 ∣ t ∣ ​ − 3 ) ≥ − 2 , ∀ t ∈ R Suy ra : 3 t + 3 t 1 ​ + 3 2 ​ ( 4 ∣ t ∣ ​ − 3 ) ≥ 0 , ∀ t ∈ R Dấu bằng xảy ra khi t = 0 , hay phương trình (2) có nghiệm duy nhất t = 0 nên loại m = − 2 . +) Với m = 1 phương trình (2) thành 3 t + 3 t 1 ​ − 3 1 ​ ( 4 ∣ t ∣ ​ + 6 ) = 0 (3) Dễ thấy phương trình (3) có 3 nghiệm t = − 1 ; t = 0 ; t = 1 . Ta chứng minh phương trình (3) chỉ có 3 nghiệm t = − 1 ; t = 0 ; t = 1 . Vì t là nghiệm thì -t cũng là nghiệm phương trình (3) nên ta chỉ xét phương trình (3) trên [ 0 ; + ∞ ) . Trên tập [ 0 ; + ∞ ) , (3) ⇔ 3 t + 3 t 1 ​ − 3 1 ​ ( 4 ∣ t ∣ ​ + 6 ) = 0 . Xét hàm f ( t ) = 3 t + 3 t 1 ​ − 3 1 ​ ( 4 ∣ t ∣ ​ + 6 ) = 0 trên [ 0 ; + ∞ ) . Ta có : Suy ra f ′ ( t ) đồng biến trên [ 0 ; + ∞ ) ⇒ f ′ ( t ) = 0 có tối đa 1 nghiệm t > 0 ⇒ f ( t ) = 0 , có tối đa 2 nghiệm t ∈ [ 0 ; + ∞ ) . Suy ra trên [ 0 ; + ∞ ) , phương trình (3) có 2 nghiệm t = 0 ; t = 1 . Do đó trên tập R , phương trình (3) có đúng 3 nghiệm t = − 1 ; t = 0 ; t = 1 . Vậy chọn m = 1 . C hú ý: Đối với bài toán trắc nghiệm này, sau khi loại được m = − 2 , ta có thể kết luận đáp án C do đề không có phương án nào là không tồn tại m .

Ta có :

Đặt , phương trình (1) thành :

Bài toán trở thành tìm số giá trị nguyên của m để phương trình (2) có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.

Nhận xét : Nếu  là một nghiệm của phương trình (2) thì  cũng là một nghiệm của phương trình (2). Do đó điều kiện cần để phương trình (2) có đúng 3 nghiệm thực phân biệt là phương trình (2) có nghiệm t=0

Với t=0 thay vào phương trình (2), ta có :

Thử lại :

+) Với , phương trình (2) thành

Ta có :  và 

Suy ra : 

Dấu bằng xảy ra khi , hay phương trình (2)  có nghiệm duy nhất  nên loại .

+) Với  phương trình (2)  thành  (3)

Dễ thấy phương trình (3)  có 3 nghiệm .

Ta chứng minh phương trình (3)  chỉ có 3 nghiệm . Vì t  là nghiệm thì -t  cũng là nghiệm phương trình (3)  nên ta chỉ xét phương trình (3)  trên .

Trên tập , (3) .

Xét hàm  trên .

Ta có :

Suy ra  đồng biến trên   có tối đa 1 nghiệm , có tối đa 2 nghiệm . Suy ra trên , phương trình (3) có 2 nghiệm .

Do đó trên tập , phương trình (3) có đúng 3 nghiệm . Vậy chọn .

Chú ý: Đối với bài toán trắc nghiệm này, sau khi loại được ,  ta có thể kết luận đáp án C do đề không có phương án nào là không tồn tại m.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm cực trị của hàm số w = x 3 + 3 xy + y 2 − y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG