Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 3 x − 1 ​ + m x + 1 ​ = 2 4 x 2 − 1 ​ , ( m ∈ R ) có nghiệm?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình ,  có nghiệm?

  1. 1

  2. 2

  3. Vô số

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: f ( x ) = ( 1 + cos x ) ( 1 + sin x 1 ​ ) + ( 1 + sin x ) ( 1 + cos x 1 ​ ) v ớ i x ∈ ( 0 ; 2 π ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG