Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của để bất phương trình có nghiệm với

 Có bao nhiêu giá trị nguyên của begin mathsize 16px style m element of left square bracket 0 semicolon 2018 right square bracket end style để bất phương trình  begin mathsize 16px style m plus e to the power of straight pi over 2 end exponent greater or equal than fourth root of e to the power of 2 x end exponent plus 1 end root end style  có nghiệm với begin mathsize 16px style x element of straight real numbers end style

  1. 2016

  2. 2017

  3. 2018

  4. 2019

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

BBT :

BBT :

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số y = .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG