Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị ngueyen của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ∣ ∣ ​ x 3 − m x 2 − 9 x + 9 m ∣ ∣ ​ trên đoạn [-2;2] đạt giá trị nhỏ nhất.

Có bao nhiêu giá trị ngueyen của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn [-2;2] đạt giá trị nhỏ nhất. 

V. Ngân

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B. 5

Đáp án B. 5

1

Câu hỏi tương tự

Gọi z 1 ​ v a ˋ z 2 ​ là hai nghiệm phức của phưong trình z 2 − 2 z + 10 = 0 . Tinh

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG