Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị mđể đồ thị hàm số y = x 2 + m x + 4 x + 1 ​ có đúng 1 tiệm cận đứng?

Có bao nhiêu giá trị m để đồ thị hàm số  có đúng 1 tiệm cận đứng?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x + 1 = 0 ⇔ x = − 1 TH1: x 2 + m x + 4 = 0 có nghiệm kép ⇔ △ m ​ = 0 ⇔ m 2 − 16 = 0 ⇔ [ m = − 4 m = 4 ​ TH2: x 2 + m x + 4 = 0 có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm là x =−1. Vậy có 3 giá trị của m để đồ thị hàm số y = x 2 + m x + 4 x + 1 ​ có đúng 1 tiệm cận đứng. Nhận xét admin : Đặt f ( x ) = x 2 + m x + 4 = 0 . Yêu cầu bài toán:

Ta có:

TH1:  có nghiệm kép  

TH2:  có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm là x =−1.

Vậy có 3 giá trị của m để đồ thị hàm số  có đúng 1 tiệm cận đứng.

Nhận xét admin :

Đặt  . Yêu cầu bài toán:

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm .Tìm mệnh đề đúng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG