Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cóbao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số xác định với mọi ?

Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis 2 x squared plus m x plus 2 right parenthesis to the power of 3 over 2 end exponent end style xác định với mọi begin mathsize 18px style x element of straight real numbers end style?

  1. 5

  2. 4

  3. 7

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định với mọi Vì nguyên nên . Vậy có tất cả 7 giá trị thỏa mãn điều kiện đề bài.

Hàm số  begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis 2 x squared plus m x plus 2 right parenthesis to the power of 3 over 2 end exponent end style xác định với mọi begin mathsize 18px style x element of straight real numbers end style  

begin mathsize 18px style left right double arrow 2 x squared plus m x plus 2 greater than 0 comma for all x element of straight real numbers left right double arrow triangle less than 0 left right double arrow m squared minus 16 less than 0 left right double arrow negative 4 less than m less than 4 end style

begin mathsize 18px style m end style  nguyên nên begin mathsize 18px style m element of open curly brackets negative 3 semicolon minus 2 semicolon minus 1 semicolon 0 semicolon 1 semicolon 2 semicolon 3 close curly brackets end style  .

Vậy có tất cả 7  giá trị begin mathsize 18px style m end style  thỏa mãn điều kiện đề bài.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG