Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x 4 − 8 m 2 x + 1 có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của tam giác có diện tích bằng 64?

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số  có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của tam giác có diện tích bằng 64?

  1. 3

  2. 0

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Để hàm số đã cho có ba điểm cực trị khi và chỉ khi m  = 0 . Gọi tọa độ các điểm cực trị là S △ A BC ​ = 2 1 ​ . d ( A ; ( BC )) = 2 1 ​ . ∣ 4 m ∣ .16 m 4 = 64 ⇔ m 4 ∣ m ∣ = 2 ⇔ m = ± 5 2 ​

Ta có:

 Để hàm số đã cho có ba điểm cực trị khi và chỉ khi . Gọi tọa độ các điểm cực trị là

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − m x + m − 2 có đồ thị là Tìm điểm cố định của khi m thay đổi Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=3 Dùng đồ thị (C) biện luận theo k số nghiệm của phư...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG