Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số y = − 2 x 3 − 3 m 2 x 2 + ( m 3 + 2 m ) x + 2 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân?

Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân?

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

R. Roboteacher103

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng định lý Viet đối với phương trình bậc ba ta có: a x 3 + b x 2 + c x + d = 0 ⇒ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x 1 ​ + x 2 ​ + x 3 ​ = − a b ​ x 1 ​ x 2 ​ + x 2 ​ x 3 ​ + x 1 ​ x 3 ​ = a c ​ x 1 ​ x 2 ​ x 3 ​ = − a d ​ ​ Đối với bài toán ta có: x 1 ​ x 2 ​ x 3 ​ = − − 2 2 ​ = 1 mà x 1 ​ x 3 ​ = x 2 2 ​ ⇒ x 2 ​ . x 2 2 ​ = 1 ⇒ x 2 3 ​ = 1 ⇒ x 2 ​ = 1 ⇒ − 2 − 3 m 2 + m 3 + 2 m + 2 = 0 ⇒ [ m = 0 ( l o ạ i ) m = 1 ( t m ) m = − 3 ( t m ) ​

Áp dụng định lý Viet đối với phương trình bậc ba ta có:

Đối với bài toán ta có:  mà

5

Câu hỏi tương tự

Gọi S là tập hợp các hoành độ của điểm M chạy trên parabol ( P ) : y = x 2 + 2 x + 3 Theo hướng tăng của x thỏa mãn nếu đứng quan sát từ điểm K ( 1 ; 3 ) thì ta sẽ thấyđiểm M . Biết rằng S = [ a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG