Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị của a để đa thức a 2 x 3 + 3ax 2 – 6x – 2a chia hết cho đa thức x + 1. A. 1 B. 2 C. 0 D. Vô số

Có bao nhiêu giá trị của a để đa thức a2x3 + 3ax2 – 6x – 2a chia hết cho đa thức x + 1.

A. 1            

B. 2            

C. 0            

D. Vô số

  1. Vô số 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Phần dư của phép chia trên là R = 6 + a – a 2 . Đề phép chia trên là phép chia hết thì R = 0 ⇔ -a 2 + a + 6 = 0 ⇔ -a 2 – 2a + 3a + 6 = 0 ⇔ -a(a + 2) + 3(a + 2) = 0 ⇔ (a + 2)(-a + 3) = 0 ⇔ Vậy có hai giá trị của a thỏa mãn điều kiện đề bài a = -2; a = 3 Đáp án cần chọn là: B. 2

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Phần dư của phép chia trên là R = 6 + a – a2. Đề phép chia trên là phép chia hết thì R = 0 ⇔ -a2 + a + 6 = 0

⇔ -a2 – 2a + 3a + 6 = 0

⇔ -a(a + 2) + 3(a + 2) = 0

⇔ (a + 2)(-a + 3) = 0 ⇔  Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Vậy có hai giá trị của a thỏa mãn điều kiện đề bài a = -2; a = 3

Đáp án cần chọn là: B. 2

1

Câu hỏi tương tự

C h o x t h ỏ a m a ~ n x 2 − 4 x + 1 = 0. T ı ˊ nh g i a ˊ t r ị bi ể u t h ứ c : B = x 5 − 3 x 4 − 3 x 3 + 6 x 2 − 20 x + 20125

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG