Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn x 2 + 102 = y 2 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Có bao nhiêu cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn x2 + 102 = y2

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

  1. 1

  2. 2

  3. 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 2 + 102 = y 2 ⇔ y 2 – x 2 = 102 Nhận thấy hiệu hai bình phương là một số chẵn nên x, y cùng là số chẵn hoặc cùng là số lẻ Suuy ra y – x; y + x luôn là số chẵn Lại có y 2 – x 2 = 102 ⇔ (y – x)(y + x) = 102 Mà (y – x) và (y + x) cùng là số chẵn. Suy ra (y – x)(y + x) chia hết cho 4 mà 102 không chia hết cho 4 nên không tồn tại cặp số x; y thỏa mãn đề bài Đáp án cần chọn là: A. 0

Lời giải

Ta có x2 + 102 = y2 ⇔ y2 – x2 = 102

Nhận thấy hiệu hai bình phương là một số chẵn nên x, y cùng là số chẵn hoặc cùng là số lẻ

Suuy ra y – x; y + x luôn là số chẵn

Lại có y2 – x2 = 102 ⇔ (y – x)(y + x) = 102

Mà (y – x) và (y + x) cùng là số chẵn.

Suy ra (y – x)(y + x) chia hết cho 4 mà 102 không chia hết cho 4 nên không tồn tại cặp số x; y thỏa mãn đề bài

Đáp án cần chọn là: A. 0

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: ( x + 2 ) ( x + 4 ) ( x + 6 ) ( x + 8 ) − 105 = 0

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG