Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh vào dãy có 4 ghế?

Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh vào dãy có 4 ghế?

  1. 4

  2. 12

  3. 8

  4. 24

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cách sắp xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh vào dãy có 4 ghế là số hoán vị của 4 phần tử P 4 ​ = 4 ! = 24

Số cách sắp xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh vào dãy có 4 ghế là số hoán vị của 4 phần tử 

1

Câu hỏi tương tự

Với , đạo hàm của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG