Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu các sách Văn phải xếp kề nhau?

 Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu các sách Văn phải xếp kề nhau?

  1. 5!.7! .

  2. 2.5!.7!

  3. 5!.8!

  4. 12!

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.5!.8! Số cách xếp 5 sách Văn : 5! cách. Số cách xếp 7 sách Tóan : 7! cách. Các sách Văn xếp kề nhau có 8 trường hợp. Suy ra số cách xếp thỏa yêu cầu là 5!.8!

ĐÁP ÁN C. 5!.8! 

Số cách xếp 5 sách Văn : 5! cách.

Số cách xếp 7 sách Tóan : 7! cách.

Các sách Văn xếp kề nhau có 8 trường hợp. Suy ra số cách xếp thỏa yêu cầu là 5!.8!

7

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG