Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 học sinh thành một hàng dọc?

Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 học sinh thành một hàng dọc?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Số cách sắp xếp 8 học sinh thành một hàng dọc là 8 !

Chọn C

Số cách sắp xếp 8 học sinh thành một hàng dọc là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG