Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh vào một hàng dọc?

Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh vào một hàng dọc?

  1. 20

  2. 120

  3. 25

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Mỗi cách sắp xếp 5 học sinh là một hoán vị của 5 phần tử. Vậy có 5 ! = 120 cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc.

Chọn B

Mỗi cách sắp xếp 5 học sinh là một hoán vị của 5 phần tử.
Vậy có  cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc.
 

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG