Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?

Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?

  1. 5 !.

  2. Error converting from MathML to accessible text..

  3. Error converting from MathML to accessible text..

  4. Error converting from MathML to accessible text.

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Mỗi cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử. Vậy số cách chọn là .

Chọn C

Mỗi cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử. Vậy số cách chọn là Error converting from MathML to accessible text..

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh vào dãy có 4 ghế?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG