Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh?

Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh?

  1. 1860480 cách

  2. 120 cách

  3. 15504 cách

  4. 100 cách

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Số cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh là: C 20 5 ​ = 15504 cách.

Chọn C.

Số cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh là:  cách.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = 2 e 2 x − 1 + x 1 ​ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG