Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu các xác định một mặt phẳng?

Có bao nhiêu  các xác định một mặt phẳng?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 1

R. Roboteacher132

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C - Qua 3 điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một mặt phẳng duy nhất. - Qua hai đường thẳng cắt nhau xác định một mặt phẳng duy nhất. - Qua một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng đó xác định một mặt phẳng duy nhất. - Qua 2 đường thẳng song song xác định một mặt phẳng duy nhất. Vậy có 4 cách

Chọn C

- Qua 3 điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một mặt phẳng duy nhất.

- Qua hai đường thẳng cắt nhau xác định một mặt phẳng duy nhất.

- Qua một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng đó xác định một mặt phẳng duy nhất.

- Qua 2 đường thẳng song song xác định một mặt phẳng duy nhất.

Vậy có 4 cách

1

Câu hỏi tương tự

Một phẳng được xác định bởi:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG