Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C ó b ố n ng ườ i đà n ô ng c ầ n đ i qua m ô t chi ế c c ầ u r ấ t nguy hi ể m trong đê m t ố i. Kh ô ng may l à ch ì c ó m ô t c â y đ u ố c, kh ô ng c ó đ u ố c th ì kh ô ng th ể qua c ầ u đượ c. C ầ u r ấ t y ế u n ê n m ỗ i l ượt ch ỉ đ i được hai ng ườ i. Tuy nhi ê n, th ờ i gian b ố n ng ườ i qua c ầ u l à kh á c nhau, A qua 1 ph ú t, B qua 2 ph ú t, C qua 7 ph ú t, D qua 10 ph ú t. H ỏ i th ờ i gian ng ắ n nh ấ t để b ố n ng ườ i qua c ầ u l à bao nhi ê u ph ú t?

Có bn người đàn ông cn đi qua môt chiếc cu rt nguy him trong đêm ti. Không may là chì có môt cây đuc, không có đuc thì không th qua cu được. Cu rt yếu nên mi lượt ch đi được hai người. Tuy nhiên, thi gian bn người qua cu là khác nhau,  qua 1 phút,  qua 2 phút, C qua 7 phút, D qua 10 phút.

Hi thi gian ngn nht để bn người qua cu là bao nhiêu phút?

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ChọnC A , B đ i c ù ng nhau m ấ t 2 ph ú t. A quay lai đư a đ u ố c cho C , D m ấ t 1 ph ú t. C , D c ù ng đ i m ấ t 10 ph ú t, B quay lại đó n A m ấ t 4 ph ú t. T ổ ng: 17 ph ú t.

Chọn C
 đi cùng nhau mt 2 phút.

A quay lai đưa đuc cho  mt 1 phút.

 cùng đi mt 10 phút,

B quay lại đón  mt 4 phút.
Tng: 17 phút.

1

Câu hỏi tương tự

Một đa giác có độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng có công sai bằng 4(cm),cạnhnhỏ nhất bằng 6(cm) và chu vi của đa giác bằng 126(cm). Tính độ dài cạnh lớn nhấtcủa đa giác.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG