Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 90 viên bi được đánh số từ 1 đến 90. Một người lấy ngẫu nhiên không hoàn lại lần lượt từng viên bi. Tính xác suất để sau ba lần lấy, người này có ít nhất một viên bi có ghi hai chữ số giống nhau.

Có 90 viên bi được đánh số từ 1 đến 90. Một người lấy ngẫu nhiên không hoàn lại lần lượt từng viên bi. Tính xác suất để sau ba lần lấy, người này có ít nhất một viên bi có ghi hai chữ số giống nhau.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cách chọn 3 bi tùy ý là n ( Ω ) = 90.89.88 = 704880 . Gọi biến cố A: “Ba bi được rút có đánh số tạo từ 2 chữ số giống nhau” Trong 90 viên bi có 8 viên đánh số tạo từ 2 chữ số giống nhau nên số cách chọn 3 viên bi không có 8 viên trên bằng 82.81.80 nên n (A) = 90.89.88 - 82.81.80 = 173520 Vậy P(A)= 90.89.88 173520 ​ = 979 241 ​

Số cách chọn 3 bi tùy ý là 
Gọi biến cố A: “Ba bi được rút có đánh số tạo từ 2 chữ số giống nhau”
Trong 90 viên bi có 8 viên đánh số tạo từ 2 chữ số giống nhau nên số cách chọn 3 viên bi không có 8 viên trên bằng 82.81.80 nên n (A) = 90.89.88 - 82.81.80 = 173520

Vậy P(A)= 

31

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của số hạng chứa x 12 trong khai triển của M = ( x 2 − x 1 ​ ) 12 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG