Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 7 học sinh trong đó có 4 em nam và 3 em nữ. Sắp xếp các học sinh xung quanh một cái bàn tròn. a) Có bao nhiêu cách sắp xếp như vậy. b) Có bao nhiêu cách sắp xếp để không có học sinh nữ nào được đứng cạnh nhau.

Có 7 học sinh trong đó có 4 em nam và 3 em nữ.

Sắp xếp các học sinh xung quanh một cái bàn tròn.

a) Có bao nhiêu cách sắp xếp như vậy.

b) Có bao nhiêu cách sắp xếp để không có học sinh nữ nào được đứng cạnh nhau.

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Số cách sắp xếp n = P 6 = 6! b) Số cách sắp xếp để không có học sinh nữ nào được đứng cạnh nhau: P = P 6 ​ 3 ! . A 4 3 ​ ​ = 6 ! 3 ! .4 ​

a) Số cách sắp xếp n = P6 = 6!

b) Số cách sắp xếp để không có học sinh nữ nào được đứng cạnh nhau:

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số tự nhiên có 3 chữ số có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG