Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 9 người đó sao cho mỗi thầy giáo ngỗi giữa hai học sinh?

Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 9 người đó sao cho mỗi thầy giáo ngỗi giữa hai học sinh?
  1. 55012

  2. 94536

  3. 43200

  4. 25920

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.25920 Đánh số các ghế là 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 . Có 6 cách chọn ghế cho các thầy là: 2 - 4 - 6, 2 - 4 - 7, 2 - 4 - 8, 3 - 5 - 7, 3 - 5 - 8, 4 - 6 - 8 Ứng với mỗi cách ta có số cách xếp các thầy là: 3! = 6 cách. Số cách xếp học sinh là: 6! = 720 cách. Số cách xếp cho 9 người là: 6.6.720 = 25920 cách

ĐÁP ÁN D. 25920 

Đánh số các ghế là 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-9 .

Có 6 cách chọn ghế cho các thầy là: 2- 4- 6, 2- 4- 7, 2- 4- 8, 3- 5- 7, 3- 5- 8, 4- 6-8

Ứng với mỗi cách ta có số cách xếp các thầy là: 3!= 6 cách.

Số cách xếp học sinh là: 6!= 720 cách.

Số cách xếp cho 9 người là: 6.6.720= 25920 cách

1

Câu hỏi tương tự

Trên giá sách có 6 quyển sách toán khác nhau, 7 quyển sách văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng anh khác. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 2 quyển thuộc 2 môn khác nhau?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG