Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 5 người đến nghe một buổi hòa nhạc. Số cách xếp 5 người này vào một hàng có 5 ghế là:

Có 5 người đến nghe một buổi hòa nhạc. Số cách xếp 5 người này vào một hàng có 5 ghế là:

  1. 130

  2. 125

  3. 120

  4. 100

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Số cách sắp xếp là số hoán vị của tập có 5 phần tử: P 5 ​ = 5! = 120.

Chọn C.

Số cách sắp xếp là số hoán vị của tập có 5 phần tử: = 5! = 120.

21

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho điểm A( - 1;2;4) và điểm B( 3;0;-6) . Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG