Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 5 cây bút đỏ, 3cây bút vàng và 6 cây bút xanh trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút ?

 5 cây bút đỏ, 3 cây bút vàng và 6 cây bút xanh trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút ?

  1. 5

  2. 90

  3. 21

  4. 14

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 14 Có 5 cách chọn ra một cây bút đỏ. Có 3 cách chọn ra một cây bút vàng. Có 6 cách chọn ra một cây bút xanh. Vậy theo quy tắc cộng ta có 5 + 3 + 6 = 14 cách lấy ra một cây bút.

ĐÁP ÁN D. 14

 5 cách chọn ra một cây bút đỏ.

 3 cách chọn ra một cây bút vàng.

 6 cách chọn ra một cây bút xanh.

Vậy theo quy tắc cộng ta có 5+ 3+ 6=14 cách lấy ra một cây bút.

2

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên 5 bạn An, Bình, Cường, Dũng, Đông ngồi vào 1 dãy 5 ghế thẳng hàng (mỗi bạn ngồi 1 ghế). Tính xác suất để hai bạn An và Bình không ngồi cạnh nhau

87

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG