Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 3 học sinh a, b, c và bốn giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. Có bao nhiêu cách chọn giải thưởng cho ba học sinh đó

Có 3 học sinh a, b, c và bốn giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. Có bao nhiêu cách chọn giải thưởng cho ba học sinh đó

  1. 3

  2. 6

  3. 12

  4. 24

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 24 Chọn giải thưởng cho 3 học sinh trong 4 giải thưởng là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử A 7 5 = 24

ĐÁP ÁN D. 24

Chọn giải thưởng cho 3  học sinh trong 4 giải thưởng là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử A75= 24

3

Câu hỏi tương tự

Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng nhất. Mô tả không gian mẫu của phép thử đó

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG