Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có 1981 tách uống trà đặt trên một bàn. Lúc đầu tất cả các tách đều được đặt ngửa lên. Giả sử mỗi lần người ta làm cho 200 tách trong chúng lật ngược lại. Hỏi sau một số lần như vậy, có thể làm cho tất cả các tách đều úp xuống được không?

Có 1981 tách uống trà đặt trên một bàn. Lúc đầu tất cả các tách đều được đặt ngửa lên. Giả sử mỗi lần người ta làm cho 200 tách trong chúng lật ngược lại. Hỏi sau một số lần như vậy, có thể làm cho tất cả các tách đều úp xuống được không?

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nếu có 1981 tách, ta không thể quay úp xuống tất cả được. tại mỗi thời điểm có x tách đặt ngửa được làm úp xuống và có 200 − x tách úp xuống được lật ngửa lên. Do đó số các tách đang úp đã thay đổi đi một số là |200 − 2x|, và đây là một số chẵn. Điều này có nghĩa là số các tách đặt úp xuống không bị thay đổi về tính chẵn lẻ. Ban đầu số này bằng 0, là số chẵn. Do đó không thể thay đổi số này thành 1981, là số lẻ.

Nếu có 1981 tách, ta không thể quay úp xuống tất cả được. tại mỗi thời điểm có x tách đặt ngửa được làm úp xuống và có 200 − x tách úp xuống được lật ngửa lên. Do đó số các tách đang úp đã thay đổi đi một số là |200 − 2x|, và đây là một số chẵn. Điều này có nghĩa là số các tách đặt úp xuống không bị thay đổi về tính chẵn lẻ. Ban đầu số này bằng 0, là số chẵn. Do đó không thể thay đổi số này thành 1981, là số lẻ.

32

Câu hỏi tương tự

Cho nhị thức (1+x) 100 Dựa vào khai triển đó chứng minh các đẳng thức sau: a) C 100 0 ​ + C 100 2 ​ + ... + C 100 100 ​ = C 100 1 ​ + C 100 3 ​ + ... + C 100 99 ​ b) 4 100 C 100 0 ​ − 4 99 C ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG