Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. I usually buy my clothes ________. It's cheaper than going to the dress maker.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I usually buy my clothes ________. It's cheaper than going to the dress maker. 

  1. on the shelf

  2. on the house

  3. in public

  4. off the peg

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.off the peg A. on the shelf : xếp xó, bỏ đi B. on the house: miễn phí, không tính tiền C. in public: giữa công chúng, công khai D. off the peg: may sẵn (quần áo) Tạm dịch: Tôi thường mua quần áo may sẵn. Nó rẻ hơn so với việc đến chỗ may đo quần áo.

D.off the peg

A. on the shelf : xếp xó, bỏ đi
B. on the house: miễn phí, không tính tiền 
C. in public: giữa công chúng, công khai 
D. off the peg: may sẵn (quần áo)
Tạm dịch: Tôi thường mua quần áo may sẵn. Nó rẻ hơn so với việc đến chỗ may đo quần áo.

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG